? OSP Bór
Ochotnicza Straż Pożarna                ul. Bór 65     
           tel. (032) 211 02 60         32-620 Brzeszcze

STATUT OSP BÓR


Załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków OSP odbytego w dniu 09.03.2013r.

STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
BÓR


R o z d z i a ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BÓR, zwane dalej „OSP”.
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest budynek Domu Ludowego w Brzeszczach - Borze przy ul. Bór 65 w Brzeszczach.

§ 2

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”.
3. OSP posiada oraz używa ZNAK OSP BÓR zwany dalej „Znakiem”. Znakiem OSP jest tarcza herbowa podzielona poziomo na trzy równe części, w dolnej na czarnym polu skrzyżowane górnicze pyrlik i żelazko barwy białej, w środkowej na zielonym polu osiem trójkątów równobocznych barwy czarnej, w górnej na białym polu trzy stylizowane drzewa iglaste barwy zielonej, otok tarczy na całym obwodzie barwy zielonej - załącznik nr 1 do statutu.

§ 3

Ochotnicza straż pożarna posiada sztandar oraz używa pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.


R o z d z i a ł II
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 5

Celami i zadaniami OSP są:
1) prowadzenie działalności mającej na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, zleconych przez organy administracji publicznej,
3) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, powodzi, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń,
4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, powodziowych, ekologicznych i innych miejscowych zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi,
5) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji,
6) krzewienie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu,
7) prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej w szczególności wśród własnych członków,
8) wychowywanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw prospołecznych i patriotycznych,
9) działania na rzecz ochrony środowiska w tym prowadzenie zadań zleconych przez jednostki samorządowe w zakresie gospodarki komunalnej;
10) uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
11) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1 oraz promowanie inicjatyw i liderów lokalnych,
12) niesienie pomocy ofiarom pożarów, powodzi innych klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
13) podejmowanie działań i przedsięwzięć wspierających lokalne społeczności w tworzeniu swojej tożsamości,
14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 6

Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez:,
1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i ochrony ludności,
2) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
3) przedstawianie organom administracji publicznej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz ratownictwa,
4) organizowanie zespołów ratowniczych spośród swoich członków zwyczajnych,
5) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń,
6) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
7) mobilizowanie społeczności lokalnej do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
8) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
9) organizowanie imprez kulturalnych, festynów, zabaw tanecznych, koncertów, wystaw, przeglądów i innych form prezentacji dorobku kulturalnego OSP jak również lokalnej społeczności,
10) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych,
11) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
12) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

§ 7

1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa Zarząd OSP.
3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.R o z d z i a ł III
CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 8

Członkowie OSP dzielą się na:
1) członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 9

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

§ 10

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§ 11

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku.
3. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,
2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,
3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,
4) dbanie o mienie OSP,
5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespoły ratownicze.

§ 15

Członkostwo ustaje na skutek:
1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
2) skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach,
a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
b) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający okres ustalony przez zarząd OSP,
c) śmierci.
3) wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,
4) przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu,
5) od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna,
6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,
7) skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 17

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.
4. Członkowie honorowi i wspierający nie mogą być wybierani do władz OSP.R o z d z i a ł IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP


A. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 18

Władzami OSP są:
1) Walne Zebranie Członków OSP,
2) Zarząd.

§ 19

Organem kontroli wewnętrznej OSP jest Komisja Rewizyjna OSP, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”.

§ 20

1. Uchwały władz OSP i komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad z wyjątkiem uchwał Walnego Zebrania Członków OSP, na którym rozstrzyga głos prezesa OSP, a w razie jego nieobecności głos naczelnika OSP.
3. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, zmian statutu oraz rozwiązania OSP podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 21

1. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, delegatów i przedstawicieli do władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2. Kadencja władz OSP, Komisji Rewizyjnej, delegatów i przedstawicieli do władz Związku trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych: władz OSP, Komisji Rewizyjnej, delegatów i przedstawicieli do władz Związku.
3. Dopuszcza się wybór prezesa zarządu OSP bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków OSP po podjęciu stosownej uchwały przez to zebranie.
4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP


§ 22

1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,
b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,
c) udzielenia absolutorium Zarządowi OSP,
d) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
e) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
f) wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 7 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,
g) wybór spośród siebie komisji rewizyjnej w liczbie 3 osób i odwołanie tej komisji,
h) uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,
i) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
j) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,
k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
l) wybieranie spośród siebie delegatów i przedstawicieli do władz Związku,
ł) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,
m) nadawanie członkostwa honorowego OSP,
n) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 23

W szczególnym przypadku i w określonej sprawie Walne Zebranie Członków OSP może przekazać Zarządowi swoje kompetencje w części lub w całości.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie członków OSP jest zwoływane przez Zarząd.
3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków OSP o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków OSP co najmniej na 14 dni przed terminem tego zebrania.

§ 25

1. W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku obecności wymaganej liczby członków, Zarząd jest obowiązany przed upływem 14 dni zwołać Walne Zebranie według tego samego porządku obrad.
2. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, zmian w statucie i rozwiązania OSP.

§ 26

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
c) na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych OSP.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
3. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 21 ust. 2, ustala Zarząd lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w ich miejsce innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

§ 27

Z przebiegu Walnego Zebrania Członków OSP sporządza się protokół, do którego wpisuje się podjęte na nim uchwały.C. ZARZĄD


§ 28

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, sekretarza, skarbnika i gospodarza, a może wybrać wiceprezesa, zastępcę naczelnika, kronikarza. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa. Członkowie Zarządu mogą łączyć pełnienie kilku funkcji jednocześnie, za wyjątkiem łączenia funkcji prezesa i skarbnika oraz wiceprezesa i skarbnika.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 29

Do zadań Zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP,
2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
6) opracowanie projektów planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu,
8) podejmowanie decyzji w sprawach określonych w §7 pkt. 2,
9) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
11) tworzenie zespołu ratowniczego,
12) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
13) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
14) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
15) wykonywanie innych zadań.

§ 30

1.Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.
2.W szczególnych przypadkach prezes może podejmować decyzje będące w kompetencjach zarządu i Walnego Zebrania Członków OSP, wymagają one zatwierdzenia – odpowiednio. 3.
Prezes i naczelnik mogą przekazać sobie nawzajem swoje kompetencje w części lub w całości, w określonej sprawie lub na określony okres.

§ 31

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 32

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes i skarbnik lub wiceprezes i skarbnik.

§ 33

1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo.
2. Do obowiązków naczelnika należy:
a) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań ratowniczych,
b) inicjowanie i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizacji szkoleń członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,
c) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
d)inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu wiedzy, wyszkolenia i efektywności członków OSP w podejmowanych działaniach
e) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
f) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,
g) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,
h) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

§ 34

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika,
3) wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o przyznanie nagrody,
4) wystąpienie do Zarządu o sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 35

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) naganę w rozkazie naczelnika,
3) wystąpienie do Zarządu o wykluczenie członka z OSP.D. KOMISJA REWIZYJNA


§ 36

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej OSP i do jej zadań należy:
a) przeprowadzanie, kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej ,
b) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
c) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
d) wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
2. Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
3. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
5. Komisja Rewizyjna może uchwalić „ Regulamin pracy komisji rewizyjnej OSP”.

§ 37

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.R o z d z i a ł V
MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP


§ 39

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
c) dobrowolnych datków od osób fizycznych i prawnych,
d) ofiarności publicznej,
e) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

§ 40

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.R o z d z i a ł V I
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP


§ 41

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 42

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 43

1. W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność zostaje rozdysponowany w następujący sposób:
1) nieruchomości przechodzą na własność Gminy Brzeszcze;
2) ruchomości przechodzą na własność członków zwyczajnych OSP wg stanu w dniu rozwiązania;
3) sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.Komisja Uchwał i Wniosków


1. Maciej Marusza – ……………………
2. Piotr Dziubek – ……………………
3. Klaudia Saduś – ……………………

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

Danuta Bułka
SPONSORZY:

BS Miedźna

Zakład Pogrzebowy Mrowczyk

Sylwana

Kamieniarstwo Zasole

Smakosfera